Usługi

 

W ramach działalności oferujemy Państwu następujące usługi

 • Badanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • Badanie bilansu połączenia, przyjęcia, przekształcenia,
 • Sporządzenie ekspertyz na podstawie ksiąg handlowych i podatkowych,
 • Przegląd prognoz finansowych,
 • Przegląd śródokresowych sprawozdań finansowych.
 • Prowadzenie ksiąg handlowych, w tym również w siedzibie klienta,
 • Doradztwo w zakresie rachunkowości i podatków,
 • Opracowanie prognoz i budżetów,
 • Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • Prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
 • Opracowanie biznes planu.

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Przewidujemy dwie fazy badania : wstępne i właściwe:
 • Wstępne - IV kwartał, obejmuje przede wszystkim sprawdzenie poprawności danych bilansu otwarcia, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zapoznanie się z podstawowymi problemami ewidencyjno- księgowymi powstałymi w trakcie roku, udział biegłego rewidenta w pracach inwentaryzacyjnych.
 • Właściwe - termin do uzgodnienia uzależniony od przedstawienia kompletnych ksiąg do badania.
 • Opracowanie wyników badania - sporządzenie następujących dokumentów :
  • Opinia biegłego rewidenta - ocena poprawności i rzetelności sprawozdania finansowego,
  • Raport z przeprowadzonego badania - przedstawienie wyników audytu,
  • List poufny - opracowany w miarę potrzeby do Zarządu lub Rady Nadzorczej.
 • Podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez Biuro "MBJK AUDYT" usług audytorskich są obowiązujące przepisy polskiego prawa o rachunkowości oraz krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
W trakcie prac audytorskich szczególna wagę przykładamy do oceny sprawności funkcjonowania kontroli wewnętrznej, systemu informatycznego w powiązaniu z systemem rachunkowości oraz do badania wszelkich tytułów podatkowych.